Algemene (leverings)voorwaarden peuterspeelzaal De Rollebol.

Woord vooraf
De Rollebol verzorgt peuterspeelzaalwerk in Woon Wijk Centrum 'De Schutse' en in woon-wijkcentrum de Selkersgoorn in Dalen. Per 1 augustus 2017 is Mw. Marie Vloon-Hilbink directeur-eigenaar tevens hoofdleidster. De Rollebol heeft een vergunning van de gemeente Coevorden voor het onderhouden van een peuterspeelzaal volgens de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast heeft zij een erkenning VVE. Dit geldt zowel voor de locatie in Coevorden als ook in Dalen. Jaarlijks vindt controle plaats door de GGD in opdracht van de gemeente Coevorden.

De inspectierapporten zijn in te zien via onze website
De Rollebol is opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen LRKP. Voor Coevorden is dit onder nummer 157640322. Voor De Rollebol Dalen is het LRKP nr: 135908449. Hier worden ook de inspectierapporten gepubliceerd.

Plaatsing
Bij plaatsing van een kind informeren we ouders daarover via de mail of de telefoon. Bij het eerste bezoek op de groep ontvangt U dan een inschrijfformulier, dat we graag z.s.m. ingevuld en ondertekend van u terug ontvangen.

Houdt u er rekening mee dat de tarieven, jaarlijks op 1 augustus geïndexeerd worden. Het kan dus voorkomen dat op het plaatsingsaanbod nog de tarieven van het lopende jaar vermeld zijn en nog niet de geïndexeerde tarieven van het volgende jaar.

Als we het plaatsingsaanbod voor akkoord en dus ondertekend terug is ontvangen, is de plek gereserveerd en geldt de opzegtermijn. Als het aanbod niet binnen tien dagen wordt teruggestuurd, krijgt u van ons een herinnering. Nadat de plaatsing is afgerond, sturen wij de gegevens door naar de leiding van de peuterspeelzaal, die circa één maand voor plaatsing contact met u zal opnemen.

Minimum afname
Deelname aan de peuterspeelzalen geldt voor minimaal twee dagdelen per week.

Aanvraag, wijziging en wachtlijst
Een verzoek om wijziging van dagen wordt door ons behandeld als een nieuwe aanvraag. Als er ruimte vrij is op de gevraagde dagdelen, kan dit met ingang van de volgende maand geregeld worden. Als de groep op de gevraagde dagen vol is, geldt dat er gewacht moet worden tot er ruimte vrij komt.

In principe starten kinderen op de peuterspeelzaal met de leeftijd van twee en een half jaar. Op De Rollebol zijn kinderen echter al welkom vanaf de leeftijd van twee jaar.

Een VVE-indicatie wordt normaliter afgegeven vanaf de leeftijd van twee jaar en drie maanden. Hier kan op advies van de GGD van worden afgeweken. Hiervoor geldt dan wel een minimumleeftijd van twee jaar.

Het is mogelijk om uw kind op aanvraag, in verband met ongunstig vallende schoolvakanties, iets eerder te laten starten met de peuterspeelzaal. Hiervoor moet er voldoende plaats op de groep zijn, er moet geen sprake zijn van een wachtlijst, het kind moet het aankunnen qua ontwikkeling (ter beoordeling aan de leiding van de peuterspeelzaal) en er mogen maximaal twee kinderen met een VVE-indciatie jonger dan twee en een half jaar op de speelzaalgroep zijn.

Einde contract
Het contract eindigt automatisch in de maand waarin uw kind vier jaar wordt. In overleg met De Rollebol kan in de maanden december en juni/juli deze periode verlengd worden als een kind na de vakantie pas naar de basisschool gaat.

Opzeggingen en wijzigingen
Bij tussentijdse opzegging van het contract geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen of wijzigingen kunnen per de 1e of per 16e van de maand ingaan. Opzegging of wijzigingen moeten schriftelijk ingediend worden.

Vakantiesluiting
Peuterspeelzaal De Rollebol is tijdens de schoolweken geopend. Daarnaast is De Rollebol geopend tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie. De Rollebol is vier weken gesloten tijdens de zomervakvakantie en twee weken gesloten tijdens de kerstvakantie. Verder is de peuterspeelzaal gesloten op algemeen geldende vrije feestdagen zoals; 2e paasdag, Koningsdag, 5 mei (om de vijf jaar), Hemelvaartdag en 2e Pinksterdag.

Als de medewerkers van de peuterspeelzaal deelnemen aan een studiedag, kan de peuterspeelzaal op die dag gesloten worden. Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd.

Maandelijkse betaling
Het inschrijfgeld voor de peutergroep bedraagt €7,50. Uw betaling dient voor de 25ste van de maand te zijn voldaan.

Doorbetaling contributie
Bij ziekte wordt de contributie doorbetaald en datzelfde geldt ook voor de vakanties.

Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand wordt een betalingsherinnering gestuurd. Als de factuur daarna nog niet betaald is, volgt een aanmaning. De kosten daarvan brengen we in rekening.

Bij de 1e aanmaning is dat €7,50, bij de 2e aanmaning €10,00 en 3e aanmaning €15,00.

Als de factuur na de 3e aanmaning niet betaald is, zijn er nog vijf dagen om het verschuldigde bedrag te betalen. Daarna wordt de opvang stopgezet en via de deurwaarder de betalingsachterstand geïnd.

Tijdens een betalingsachterstand die uit handen is gegeven kan ook geen gebruik gemaakt worden van de diensten van De Rollebol.

Absentie wegens ziekte
Bij ziekte van uw kind is het belangrijk dit vooraf telefonisch te melden bij de leidster van de peuterspeelzaal. Dit kan van 8.00 – 8.20 uur. 

Verjaardag
Als uw kind jarig is (geweest), mag het trakteren op de groep. Wanneer uw kind wil trakteren, stellen we het op prijs eenvoudige traktaties te trakteren, waar de leidster niet veel voorbereiding aan heeft.

Voor diëten en allergieën kunt u bij de leidster terecht.

NAW-gegevens
Wilt u ons bij een verhuizing tijdig op de hoogte stellen. Ook als andere gegevens wijzigen, willen we dat graag op tijd weten. Daarbij kunt u b.v. denken aan een nieuw telefoonnummer of een ander e-mailadres.

Aansprakelijkheid
Een belangrijk deel van de dag brengt uw kind de tijd door op de peuterspeelzaal. Gedurende deze tijd draagt De Rollebol daarvoor de verantwoordelijkheid. Ondanks alle goede zorgen en voorzorgsmaatregelen, zijn ongelukjes echter niet altijd te voorkomen. De Rollebol is verzekerd voor lichamelijk letsel en schade aan goederen van peuters, indien mocht blijken wij in de toezichthoudende taak tekort geschoten zijn. Ook ouders, die als vrijwilliger voor De Rollebol actief zijn, vallen onder deze verzekering.

Desondanks adviseren wij ouders om ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor de kinderen af te sluiten om eventuele schade die kinderen bij anderen vooroorzaken af te dekken.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft, kunt u hiervoor bij Marie Vloon terecht. U kunt dan per mail contact opnemen: info@derollebol.nl

Privacybeleid
De Rollebol gaat vertrouwelijk om met informatie van ouders en kinderen. Adresgegevens en persoonlijke informatie worden veilig bewaard en zonder toestemming wordt informatie niet doorgespeeld aan derden.

Foto’s/filmbeelden
Met enige regelmaat worden er foto’s/filmbeelden van kinderen tijdens hun verblijf op De Rollebol. Deze kunnen door ons worden gebruikt voor PR doeleinden. Ouders geven hiervoor al dan niet toestemming tijdens de intake middels een daartoe bestemde formulier.