Klachtenprocedure
Een goede onderlinge verstandhouding is van groot belang voor alle betrokkenen. Daarom streeft peuteropvang De Rollebol naar een open communicatie met allen die bij de peuteropvang betrokken zijn.

Met uw onvrede of klachten kunt u bij peuteropvang De Rollebol terecht. Het doel van deze klachtenregeling is om klachten van ouders naar ieders tevredenheid op te lossen. De klachtenregeling heeft betrekking op alles aspecten van onze organisatie, zoals deze zich kunnen voordoen in de relatie tussen de organisatie en de ouders.

Daarbij wordt in het kort de volgende procedure gehanteerd:

  • In eerste instantie wenden ouders zich met hun klachten tot de betrokken peuterleidster. Deze zal indien mogelijk de oorzak van de klacht in overleg met de ouders trachten weg te nemen.
  • Als er geen oplossing of resultaat naar tevredenheid wordt gevonden dan kan de ouder zich wenden tot de eigenaar en hoofdleidster (mevr. Marie Vloon) van De Rollebol.
    Marie zal zich inspannen om met de ouders tot een aanvaardbare oplossing van de klacht te komen.
  • Als het overleg met Marie Vloon geen bevredigend resultaat oplevert kunnen de ouders zich schriftelijk wenden tot de landelijke geschillencommissie, waarbij peuteropvang de Rollebol is aangesloten.


Geschillen
De Rollebol is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna Geschillencommissie) . Hier kunnen ouders gebruik van maken wanneer er klachten zijn. Om te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de Geschillencommissie is het volgende van toepassing.

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen twaalf maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommise Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommsie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie danwel de gewone Rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


De Rollebol heeft sinds de start de certificaten 'samen werken aan kwaliteit' ontvangen van de Geschillencommissie.